Đăng nhập

Lịch làm việc của TT UBND xã từ ngày 17 đến 21/02/2020

(17/02/2020). Số lượt xem:400

UBND XÃ PHƯỚC NINH

VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


                                                                                                                           Phước Ninh,  ngày  14  tháng  2 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT. HĐND - UBND XÃ

(Từ ngày 17/02 đến ngày 23/02/2020)

 

Ngày

Giờ

Nội dung

TT.HĐ-UB

Cán bộ, công chức

Địa điểm

T. Hai 17/2

Sáng

07.h00

- Làm Việc Bình thường

- Đ/c Trung, Đ/c Ân

 

- UBND xã

Chiều

13h 30

- - Làm Việc Bình thường

- Đ/c Ân

 

-Đ/c Trung

 

 

- UBND xã

 

T. Ba

18/02

Sáng

 

8h30

 

-                    Họp Ban quản lý dự án

Đ/c Trung

Đ/c Đà

PH số 1 – UBND huyện

Chiều

13h 30

-                    Họp báo cáo tiến độ kiểm kê đất đai

Đ/c Trung

Đ/c Đà

 

Phòng họp số 02-UBND huyện

T. Tư

19/02

Sáng

 

07.30

 

- Làm việc bình thường

Đ/c Trung, Đ/c Ân

 

UBND 

 

Chiều

13h 30

- Làm việc bình thường

Đ/c Trung, Đ/c Ân

 

UBND 

 

T.Năm

20/02

Sáng

 

07.30

 

- Làm việc bình thường

Đ/c Trung

Đ/c Ân

 

UBND 

 

Chiều

13h 30

- Làm việc bình thường

Đ/c Trung

Đ/c Ân

 

 

UBND 

 

T. Sáu

21/02

Sáng

 

7h.30

 

- Làm việc bình thường

Đ/c Trung, Đ/c Ân

 

UBND xã

 

Chiều

13h 30

- Làm việc bình thường

- Đ/c Ân

-  Đ/c Trung

 

-

- UBND xã

 

T. Bảy

22/02

Cả ngày

07.30

- Trực cơ quan

 

QS+ CA

 

C. Nhật

23/02

Cả ngày

13.h30

- Trực cơ quan

 

QS+ CA,

 

 

           

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Phước Ninh- huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Phước Ninh- huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361