Đăng nhập
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
taphuan
1 LD
2 CM
3 mc
CTD
Ủy ban nhân dân
4 Phạm Văn An Phó Ban Nông nghiệp xã
5 Trần Thị Ân Phó Chủ tịch UBND xã 0916457751
6 Trương Ngọc Vũ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 02353505556
Địa chính - Xây dựng
7 Trần Duy Công chức Địa chính - Xây dựng 0962080227
8 Nguyễn Văn Đà Công chức Địa chính - Xây dựng 01282721585
Văn phòng
9 admin Công chức Văn phòng thống kê
10 Đoàn Thị Hà Công chức
11 Võ Thị Hoài Như Công chức Văn phòng thống kê xã 0975756024
Tư pháp Hộ tịch
12 Nguyễn Văn Hải Công chức Tư pháp - hộ tịch xã 0968488971
Lao động - Thương binh - Xã hội
13 Nguyễn Thị Kiều Sa Công chức Văn hóa - xã hội xã 0972313080
Công an
14 Trần Minh Phước Trưởng Công an xã 01658118025
15 Phạm Đình Đại Phó Công an xã 0968487598
Văn hóa Xã hội
Quân sự
16 Nguyễn Đình Tài 0981529004
17 Nguyễn Hồng Hà Phó Chỉ huy Quân sự xã 0981158113
Tài chính - Kế toán
18 Hồ Nghĩa Công chức Tài chính - kế toán 0968488977
19 Nguyễn Thị Hà Công chức Tài chính - kế toán
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Đảng ủy - HĐND - Mặt trận - Hội đoàn thể
20 Nguyễn Văn Nghi Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã 0979499349
21 Nguyễn Hồng Danh Phó Bí thư Đảng ủy xã 0968488978
22 Nguyễn Văn Bông Phó Chủ tịch HĐND xã 0975776698
23 Lê Khắc Linh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã 0905724336
24 Nguyễn Thị Kim Hải Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã 0981791906
25 Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã 0981313261
26 Nguyễn Văn Sinh Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
27 Nguyễn Văn Công Chủ tịch Hội Nông dân xã 0968488539
28 Bùi Văn Thọ Phó chủ tịch Hội Nông dân xã 01656532723
29 Tào Thị Tố Tâm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã 0976145041
30 Phạm Thị Tâm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã
31 Đoàn Công Lâm Bí thư Đoàn Thanh niên xã 0905546677
32 Nguyễn Đình An Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã 0982275474
33 Hồ Xuân Vương Văn phòng Đảng ủy xã 0972460163
34 Dương Văn Thương Kiểm tra Đảng ủy xã 0935434898
35 Trần Thị Duy Ngọc Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy
Gia đình - Trẻ em
36 Đoàn Thị Thương Cán bộ Gia đình trẻ em 01659029415
Đài Truyền thanh
Văn phòng Đảng ủy
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Phước Ninh- huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Phước Ninh- huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361