Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Thu hồi đất
Lĩnh vực
Địa chính
Quy trình chi tiết

ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Phước Ninh- huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Phước Ninh- huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361